combat arena
Zaloguj się | Zarejestruj się

Prawna gwarancja zgodności

1. Prawna gwarancja zgodności

Prawna gwarancja zgodności jest regulowana przez art. 128 i następne Kodeksu konsumenckiego na rzecz konsumentów, którzy nabywają produkty (towary konsumpcyjne) do użytku osobistego (tj. do celów niezwiązanych z ich działalnością zawodową lub gospodarczą), które wykazują wady zgodności.

2. Wady zgodności z umową

Przez wady zgodności z umową rozumie się wady fizyczne i istotne rzeczy, nie dające się usunąć w prosty sposób, które w konkretny sposób wpływają na jej użyteczność lub znacznie zmniejszają jej wartość albo czynią ją niezdatną do użytku zgodnie z przeznaczeniem.

3. Kiedy prawna gwarancja zgodności nie ma zastosowania

Prawna gwarancja zgodności nie obejmuje wad produktu wynikających z normalnego zużycia, nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, zdarzeń losowych (np. upadku) lub w jakimkolwiek przypadku złośliwego działania na sam produkt, ani nie obejmuje wad wynikających z napraw przeprowadzonych przez strony inne niż producent lub sprzedawca.

4. W jaki sposób Ksport stosuje prawną gwarancję zgodności

W przypadku wady zgodności Klient ma prawo do naprawy lub wymiany wadliwego towaru (zostanie to ocenione przez Ksport zgodnie z charakterem wady) przez Ksport, bez opłat, chyba że żądany środek zaradczy jest niemożliwy lub nadmiernie kosztowny w porównaniu z innymi. Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest możliwa, konsument ma jednak prawo do obniżenia ceny lub zwrotu kwoty proporcjonalnej do wartości towaru na rzecz sprzedawcy wadliwego produktu.

5. Okres obowiązywania prawnej gwarancji zgodności

Gwarancja prawna trwa dwa lata od daty dostawy towarów i musi zostać zgłoszona przez konsumenta w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady: w związku z tym należy zawsze zachować dowód zakupu (elektroniczny dowód zakupu lub dokument przewozowy w opakowaniu).

6. Jak ubiegać się o prawną gwarancję zgodności

Aby zażądać prawnej gwarancji zgodności, należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@CombatArena.pl w którym należy zgłosić wadę zgodności, opisać w pełni problem i załączyć materiał fotograficzny jako dowód wady zgodności.

Po przeanalizowaniu przesłanej dokumentacji Dział Obsługi Klienta Ksport udzieli klientowi wstępnej informacji, czy usterka wynika z wady zgodności, czy też jest spowodowana jednym z czynników opisanych w punkcie 3.

W przypadku wykrycia wady zgodności, klient zostanie upoważniony do wysłania wadliwego produktu do Ksport w celu dokładnego sprawdzenia, czy usterka jest spowodowana wadą zgodności. Produkt objęty gwarancją musi zostać dostarczony do Ksport SRL w ciągu 30 dni od zatwierdzenia gwarancji. Koszty wysyłki ponosi klient. Nie ma możliwości zamówienia usługi odbioru.

W przypadku stwierdzenia wady zgodności, Ksport naprawi lub wymieni towar w rozsądnym terminie (który może wynosić od 10 do 30 dni w przypadku produktów produkcji krajowej i od 30 do 60 dni w przypadku produktów produkcji międzynarodowej) od zgłoszenia i bez opłat dla konsumenta. Koszt odesłania naprawionego/wymienionego produktu do klienta ponosi Ksport.

Wymiana produktu może być ograniczona w zależności od dostaw producenta, w którym to przypadku Ksport zwróci kwotę lub dostarczy produkt o podobnej wartości.

7. Cesja gwarancji

Kupujący może przenieść prawo do gwarancji na osobę trzecią w przypadku przeniesienia własności towarów. W takim przypadku to zawsze klient, który złożył zamówienie, żąda gwarancji.

W przypadku wszelkich sporów właściwość miejscową ma wyłącznie sąd w Padwie.